13. პროექტის დასრულების შემდეგ შენარჩუნდება თუ არა ადგილის ისტორიული გარემო, ქუჩათა ქსელი და გარშემო არსებული კულტურული მემკვიდრეობის ობიექტები?

პროექტის მიზანია, ძველი ურბანული ქსოვილის აღდგენა. ქაოტური განაშენიანების ნაცვლად, სასარგებლო და პრაქტიკული ფუნქციით

დატვირტული უბნის მიღება. შესაბამისად, პროექტი ისეა შედგენილი, რომ ძველი თბილისის სხვადასხვა სანაპიროზე განლაგებულ უმნიშვნელოვანეს უბანს შორის ჰარმონიული კავშირი შეიქმნას. პროექტში ჩანს, რომ ეს ქსოვილი ცოცხალი და აქტიური უნდა იყოს. პრეოქტის ავტორებისთვის ამას დიდი მნიშვნელობა აქვს.